Program Çıktıları

     

PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, fen bilimleri ve Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi kazanır.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanlarındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme bilgisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanır.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik alanıyla ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında bir başka değişle eldeki imkanlar ve söz konusu alanın mevcut durumu dikkate alınarak belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama bilgisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanır.
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanında karşılaşılan karmaşık problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
PÖÇ06 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi kazanır.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme yetkinliği kazanır.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemeye karşı olumlu tutum kazanır.
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler, projeler hazırlar, çözüm önerileri üretir ve paylaşır.
PÖÇ11 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Bir yabancı dili en az başlangıç düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Mühendislik alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanır.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanır.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlara yönelik hareket eder